W odniesieniu do treści art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: "RODO") informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ginger Trainings Agnieszka Szefer-Trela z siedzibą w Rącznej, Rączna 676 B1, 32-060 Liszki, www.wiedzajestpodzielna.pl.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy, w szczególności zapisania uczestnika, przeprowadzenia kształcenia oraz wystawienia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w kształceniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  3. Dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom obsługującym Ginger Trainings Agnieszka Szefer-Trela w zakresie obsługi księgowej, obsługi płatności bankowych, informatycznej, pocztowej, kurierskiej, oraz prawnej wyłącznie w celu wykonania umów obejmujących świadczenie w/w usług, dokonania zwrotów na Państwa rzecz, jak również uprawnionym organom publicznym, przy zachowaniu zasad przetwarzania danych osobowych zawartych w RODO, w tym zasady rzetelności, integralności oraz poufności;
  4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt. II, w tym przez okres przechowywania wymagany przez właściwe organy, takie jak organy administracji podatkowej, skarbowej oraz organy sprawujące nadzór nad działalnością Administratora;
  5. Na zasadach określonych w art. 15-21 RODO przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora:

- dostępu do danych osobowych;

- ich sprostowania;

- usunięcia;

- ograniczenia przetwarzania;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

- przenoszenia danych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna Pan/Pani, iż przepisy RODO zostały naruszone;

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje niemożnością realizacji zadań, o których mowa w pkt. 2;

- dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.

Słownik: RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).