Gigner Trainings Agnieszka Szefer-Trela, NIP: 6452385728:

podmiot prowadzący działalność oświatową zgodnie z art. 170.2 Prawa oświatowego

Komentarz: 

„Firma Ginger Trainings Agnieszka Szefer-Trela jest podmiotem prowadzącym działalność oświatową, tym samym jest uprawniona do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli.

Wypis z rejestru przedsiębiorców CEIDG: kod PKD 85.59.B Pozostałe formy pozaszkolne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Firma Ginger Trainings Agnieszka Szefer-Trela może wystawiać uczestnikom szkoleń zaświadczenia udziału w kursie podnoszącym wiedzę i umiejętności z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych. Zaświadczenia te są respektowane w przypadku awansu zawodowego nauczycieli.”

  

  1. Prawo oświatowe:

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Art. 170. 1. Prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, oraz innej formy wychowania przedszkolnego nie jest działalnością gospodarczą.

  1. Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, lub innej formy wychowania przedszkolnego może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

  1. Kształcenie ustawiczne prowadzi się w następujących formach pozaszkolnych:

1) kwalifikacyjny kurs zawodowy;

2) kurs umiejętności zawodowych;

3) kurs kompetencji ogólnych;

4) turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

5) kurs, inny niż wymienione w pkt 1–3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 

KOD PKD – rejestr przedsiębiorców CEIDG

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania, - działalność placówek kształcenia praktycznego, placówek kształcenia ustawicznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, - korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych, - działalność ośrodków prowadzących kursy wyrównawcze, - kursy przygotowujące do egzaminu z wiedzy zawodowej, - kursy komputerowe, - naukę religii, - kursy udzielania pierwszej pomocy, - szkoły przetrwania, - szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, - kursy szybkiego czytania, - pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań, uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz doskonaleniem zawodowym (włączając: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji ogólnych, turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników).

Zakres działalności prowadzonej przez Ginger Trainings Agnieszka Szefer-Trela:

  • szkolenia technologiczne, warsztaty z zakresu TIK, nauki kodowania, programowania i robotyki dla szkół i przedszkoli, szkolenia komputerowe, podnoszące kompetencje cyfrowe nauczycieli.