Gigner Trainings Agnieszka Szefer-Trela, NIP: 6452385728:

podmiot prowadzący działalność oświatową zgodnie z art. 170.2 Prawa oświatowego

Komentarz: Agnieszka Szefer-Trela, zgodnie z informacjami przekazanymi telefonicznie w dniu 26.11.2019 przez Panią Małgorzatę Kolbusz, Małopolskie Kuratorium Oświaty, tel. 12 448 11 58

„Firma Ginger Trainings Agnieszka Szefer-Trela jest podmiotem prowadzącym działalność oświatową, tym samym jest uprawniona do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli.

W odniesieniu do art. 70a 3a) Karty Nauczyciela, dla firm prywatnych prowadzących działalność oświatową, inną niż statut formą stanowiącą podstawę funkcjonowania jest wypis z rejestru przedsiębiorców CEIDG: kod PKD 85.59.B Pozostałe formy pozaszkolne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Firma Ginger Trainings Agnieszka Szefer-Trela może wystawiać uczestnikom szkoleń zaświadczenia udziału w kursie podnoszącym wiedzę i umiejętności z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych. Zaświadczenia te są respektowane w przypadku awansu zawodowego nauczycieli.”

  

 1. Prawo oświatowe:

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Art. 170. 1. Prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, oraz innej formy wychowania przedszkolnego nie jest działalnością gospodarczą.

 1. Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, lub innej formy wychowania przedszkolnego może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

 1. Kształcenie ustawiczne prowadzi się w następujących formach pozaszkolnych:

1) kwalifikacyjny kurs zawodowy;

2) kurs umiejętności zawodowych;

3) kurs kompetencji ogólnych;

4) turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

5) kurs, inny niż wymienione w pkt 1–3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 

3. USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Art. 70a. 1. W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Przepis ust. 1 nie obejmuje finansowania publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, formy doskonalenia zawodowego nauczycieli i rodzaje wydatków związanych z organizacją i prowadzeniem doskonalenia zawodowego nauczycieli, które mogą być dofinansowywane ze środków, o których mowa w ust. 1 i 7, oraz szczegółowe kryteria i tryb przyznawania tych środków, uwzględniając kompetencje organów wymienionych w ust. 1, a także kuratorów oświaty oraz dyrektorów szkół i placówek w zakresie planowania i wydatkowania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.”;

 

 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe

 • 1.  Rozporządzenie określa:
  1) rodzaje wydatków związanych z organizacją i prowadzeniem doskonalenia zawodowego nauczycieli, które mogą być dofinansowywane ze środków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej "ustawą";
 • 2.  Ze środków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy, mogą być pokryte w części lub w całości:
  2) koszty wynagrodzenia osób prowadzących:
  a) daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, o której mowa w art.
  70a ust. 3a pkt 1 ustawy
 1. b) osób organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, o której mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 3 ustawy;
  2) koszty wynagrodzenia osób prowadzących:
  a) daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, o której mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 ustawy,

j.w.

3) opłaty pobierane za formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1, 2 i 4 ustawy;

5. Karta nauczyciela: Stan prawny aktualny na dzień: 11.2019 Dz.U.2019.0.2215 t.j. - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

70 a 3a.63) Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1, dofinansowuje się: 62) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 6 pkt 18 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 63) Dodany przez art. 6 pkt 18 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw – 45 – Poz. 2215 18.11.2019

1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

 1. Zespół akredytacyjny zapoznał się z wnioskiem o przyznanie akredytacji i dołączonymi do

niego dokumentami: ...

4) kopią innego niż statut dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych wraz z informacją o organizacji i zakresie działalności prowadzonej przez ten podmiot – w przypadku gdy podmiot ten nie posiada statutu;

 1. Do wniosku o przyznanie akredytacji dołącza się:

2) kopię statutu placówki albo innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, a jeżeli podmiot ten nie posiada statutu – innego dokumentu stanowiącego podstawę jego funkcjonowania wraz z informacją o organizacji i zakresie działalności prowadzonej przez ten podmiot;

KOD PKD – rejestr przedsiębiorców CEIDG

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania, - działalność placówek kształcenia praktycznego, placówek kształcenia ustawicznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, - korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych, - działalność ośrodków prowadzących kursy wyrównawcze, - kursy przygotowujące do egzaminu z wiedzy zawodowej, - kursy komputerowe, - naukę religii, - kursy udzielania pierwszej pomocy, - szkoły przetrwania, - szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, - kursy szybkiego czytania, - pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań, uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz doskonaleniem zawodowym (włączając: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji ogólnych, turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników).

Zakres działalności prowadzonej przez Ginger Trainings Agnieszka Szefer-Trela:

 • szkolenia technologiczne, warsztaty z zakresu TIK, nauki kodowania, programowania i robotyki dla szkół i przedszkoli, szkolenia komputerowe, podnoszące kompetencje cyfrowe nauczycieli.